การเรียนสายอาชีพดีกว่าสายสามัญอย่างไรบ้าง

อย่างที่รู้กันดีว่าระบบการเรียนในประเทศไทยเมื่อจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ม.3 แล้วก็จะมีเส้นทางการเรียนให้เลือกโดยถูกแบ่งออกหลักๆ เป็น 2 แบบ คือ แบบสายสามัญ กับ แบบสายอาชีพ การเรียนหลักสูตรสายสามัญก็คือการเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือที่เรียกว่าเรียน ม.4 – ม.6 ซึ่งรูปแบบการเรียนก็จะเน้นในเรื่องของวิชาการเป็นหลัก มีสายการเรียนให้เลือกเพื่อเตรียมจะเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ส่วนสายอาชีพจะเป็นการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. เป็นรูปแบบการเรียนที่เน้นในเรื่องของการจบไปแล้วสามารถทำงานได้จริงไม่ได้เน้นเรื่องของทฤษฎีมากเท่ากับการเรียนสายสามัญ เน้นภาคปฏิบัติการได้พบเจอกับสถานการณ์ที่จะต้องเจอจริงๆ ในการทำงานว่าเป็นอย่างไร ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะเลือกเรียนในแบบใด แต่ถ้าหากถามว่าการเรียนสายอาชีพมีข้อดีมากกว่าสายสามัญในด้านใดบ้างก็พอสรุปออกมาได้ ดังนี้

  1. มีความรู้เฉพาะด้านที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงดีกว่า – ต้องยอมรับว่าการเรียนสายอาชีพส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในด้านการเรียนที่เน้นในเรื่องของวิชาชีพแต่ละชนิดโดยตรง เพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนสายอาชีพจบออกจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้จริงทันที อาทิ เรียนสายบัญชี เมื่อจบออกไปก็สามารถทำงานเป็นพนักงานบัญชีได้ทันที เรียนสายช่างยนต์ เมื่อจบออกไปประกอบอาชีพช่างยนต์ได้ ในขณะที่การเรียนสายสามัญส่วนมากจะเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆ ทั้งหลาย ที่หากจบออกมาแล้วมันไม่สามารถประกอบอาชีพเฉพาะทางได้
  2. สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้อย่างรวดเร็ว – ต้องเข้าใจว่าหลายคนที่เลือกเรียนสายอาชีพก็มาจากการที่ต้องการมีงานทำได้อย่างรวดเร็วเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว เพราะฉะนั้นหากเทียบการเรียน 3 ปี เท่ากับสายสามัญ สายอาชีพจะสามารถหางานที่มีเงินเดือนตามความต้องการของตัวเองได้ ขณะที่สายสามัญหากไม่ได้เรียนต่อก็ยากที่จะหาอาชีพที่ตัวเองต้องการรวมถึงเงินเดือนจะได้ไม่เท่ากับคนที่จบสายอาชีพด้วย
  3. มีประสบการณ์ชีวิตที่เยอะกว่า – คำว่าประสบการณ์ชีวิตจริงๆ มันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลที่จะเอาไว้เป็นประสบการณ์ของตัวเอง แต่การเรียนสายอาชีพหากมองในภาพของการเรียน ประสบการณ์ชีวิตมักจะได้มากกว่าเด็กสายสามัญ ทั้งในเรื่องของการพบปะกับปัจจัยต่างๆ รอบด้าน การทำงานควบคู่กับการเรียน หรือแม้แต่เพื่อนฝูงที่ค่อนข้างมีความหลากหลาย สิ่งเหล่านี้เด็กสายอาชีพจะค่อนข้างชำนาญในการใช้ชีวิตมากกว่า

อย่างที่กล่าวไปว่าจริงๆ แล้วจะเรียนสายใดก็มีคุณค่าเหมือนๆ กันหากว่าเราตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป้าหมายที่วางเอาไว้ให้สำเร็จลุล่วง