ทนายความ

เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เมื่อเวลามีคนจะต่อสู้คดีทนายจะเป็นคนกลางเพื่อให้รูปของคดีถูกต้องที่สุด