หลักสูตรของช่างเชื่อมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เขต 1 มีอะไรบ้าง

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าในปัจจุบันตลาดแรงงานในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาด แคลนแรงงานที่มีคุณภาพในด้านทางสายอาชีพเป็นจำนวนมากซึ่งช่างเชื่อมก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายกรีฑา สพโชค ได้ออกมาเปิดเผยว่าตลาดยังมีความต้องการแรงงานช่างเชื่อมเป็น  จำนวนมากกว่า 50,000 คน ด้วยเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่สามารถนิ่งนอนใจได้อีก  ต่อไปจึงได้ดำเนินกระบวนการแก้ไขโดยการจัดโครงการฝึกอบรมขึ้นมาเพื่อให้มีผู้สนใจที่จะเข้าร่วมได้เข้า มาฝึกอบรม จากโครงการดังกล่าวพบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยกรมพัฒนาแรงงาน  ได้มีการติดตามผลการอบรมหลักสูตรด้วยการทดสอบเพื่อให้แน่นอนด้วยว่าแรงงานที่ออกไปสู่ตลาดเป็นแรงงานที่เป็นยอมรับและต้องตามความต้องการของตลาด

โดยในปีหลักสูตรการอบรมในปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของช่างเชื่อม ว่าหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเชื่อมนั้นประกอบไปด้วยหลักอะไรบ้าง ซึ่งมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายสูตรอันประกอบไปด้วย การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ,การเชื่อมไฟฟ้าระดับต่างๆ ,การเชื่อมโลหะ , การเชื่อม TIG : อลูมิเนียม , การเชื่อมทิกเหล็กกล้าไร้สนิมต่อฟิลเล็ทระดับต่างๆ , การเชื่อมผลิตภัณฑ์ , การเชื่อมแม็ก(เหล็กหนา) , การเชื่อมทิกเหล็กด้วยเหล็กกล้า เป็นต้น โดยหลักสูตรเหล่านี้จะกระจายไปตามเขตต่างๆตามแต่ละจังหวัดเพื่อให้ประชาชน หรือบุคคลที่มีความสนใจสามารถเข้ามาฝึกฝนเรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้นอกจากนั้นยังสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของตลาดอีกด้วย

หลังจากได้ผ่านการฝึกอบรมแล้วจะมีเรียนทดสอบความรู้ที่ผ่านการอบรมมา และทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะมอบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่าบุคคลท่านนี้ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นช่างเชื่อมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและจะสามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อสมัครงานได้ทั้งในและนอกประเทศ โดยผู้เข้าทดสอบกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนี้จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18ปี , มีประสบการณ์งานเชื่อมมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการฝึกอบรมจึงจะสามารถมาทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรได้

ถือว่าโครงการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีที่จะสามารถยกระดับวงการงานช่างของประเทศให้มีฝีมือทัดเทียมกับสากลและทำให้ไม่ขาดแคลนแรงงานด้านนี้อีกต่อไปทั้งยังสามารถนำไปใช้ยกระดับอัตราค่าแรง ฝีมือแรงงานให้สูงขึ้นได้อีกด้วย เป็นอีกหนึ่งโครงการดีที่อยากเชิญชวนให้คนที่สนใจได้ลองเข้ามาฝึกอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเปิดประสบการณ์เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ ให้การทำงานมีประสิทธิผลและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในวงการแรงงานไทยต่อไป