หลักสูตรที่เปิดสอนในศูนย์ฝึกอาชีพในไทย

ในยุคปัจจุบันในยุคที่ของทุกอย่างแพงขึ้นสวนทางกับรายได้อย่างทุกวันนี้ ทำให้ประชาชนทุกคนต้องดิ้นรนต่อสู้ทำงานเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งเงินเพื่อจะนำมาดำรงชีพในภาวะที่ค่าครองชีพสูงขึ้น แต่ก็มีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยที่ยังคงว่างงานจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ทางผู้ประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ต่างลดอัตราการจ้างงานลงเพื่อลดรายจ่ายเพื่อให้ธุรกิจของตนสามารถดำเนินต่อไปได้ แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่เช่นนี้ลำพังการได้เงินจากการทำงานก็แทบจะไม่พอต่อการดำรงชีพแล้ว หากแต่กลุ่มคนเหล่านี้ยังต้องประสบกับปัญหาการว่างงานอีกด้วย เนื่องจากมีเรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวทำให้ทางผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับสัญชาติและวุฒิการศึกษามากขึ้นจนเกิดการแข่งขันสูงขึ้น จนมีผู้ที่ไม่ถูกรับเข้าทำงานจนเกิดเป็นปัญหาดังกล่าว เหตุนี้จึงทำให้มีองค์กรต่างๆออกมาเคลื่อนไหวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการว่างงานในครั้งนี้

โดยมีศูนย์ฝึกอาชีพได้เปิดอบรมอาชีพให้กับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ประสบปัญหาว่างงานได้เข้ามาเรียนรู้วิชาชีพเพื่อให้คนที่เข้ามาเรียนรู้ได้มีความรู้ติดตัวไปประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงปากท้องตนเองได้ โดยหลักสูตรที่มีการเปิดอบรมในประเทศไทยในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 9 หลักสูตรด้วยกัน คือ สาขาวิชาแฟชั่น ,สาขาวิชาเสริมสวย ,สาขาวิชาอาหารและโภชนาการสาขา ,สาขาวิชานวดแผนไทย นวดสปา ,สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ,สาขาวิชาช่างยนต์ ,สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยุ โทรทัศน์ ,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ,สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปิดให้เรียน 3 ช่วงของวัน จันทร์-ศุกร์ คือ เช้า 09.00-12.00 น. รอบบ่าย 13.00-16.00 น.  รอบค่ำ 17.30-20.30 น. ในการเรียนจะไม่มีค่าธรรมเนียมบำรุงรักษาตลอดการเรียน ถือว่าเป็นโอกาสให้ทุกคนได้รับความรู้เพื่อนำไปหาเลี้ยงชีพ ไปพัฒนาทักษะในวิชาชีพนั้น ๆเพื่อให้ตลาดแรงงานมีความสามารถมากยิ่งขึ้น และเป็นความรู้ติดตัวต่อไปหลักสูตรที่มีทั้งหมดเป็นหลักสูตรระยะสั้นมีให้เลือกเป็นระยะ 1-2เดือน ตั้งแต่ 80-160 ชั่วโมง

จากโครงการของศูนย์ฝึกอาชีพนั้นทำให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการหลังจบหลักสูตรก็ได้มีความรู้ติดตัวไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ นอกจากนี้ยังผลักดันให้มีแรงงานที่มีฝีมือในตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้นทำให้ผู้ประสบปัญหาการว่างงานได้มีอาชีพช่วยเหลือผู้ที่ว่างในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำให้ดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพและได้มีรายได้ทำให้ไม่เกิดปัญหาสังคมต่างๆตามมา จึงอยากจะเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจหรือกำลังประสบปัญหาการว่างงานลองตัดสินใจเข้ามาร่วมกับศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ท่านได้เข้ามารับความรู้ใหม่ๆเพื่อเปิดช่องทางการทำอาชีพต่างๆให้แพร่หลายอีกด้วย