PIM หรือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สร้างบุคลากรสู่เครือซีพี

สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับการจัดตั้งจากบริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 สถาบันแห่งนี้ได้รับวิทยะฐานะให้ทำการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและโท ส่วนปริญญาเอกได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 สถาบันแห่งนี้จะเน้นเฉพาะทางไปในด้านของการเรียนธุรกิจค้าปลีก เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ ทั้งความสามารถในการปฏิบัติได้จริงๆ การเรียนการสอนจึงไปในแนวทางที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จึงทำให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการฝึกงาน ควบคู่ไปกับการเรียนในภาควิชาต่างๆ ซึ่งในการฝึกงานก็จะได้รับค่าตอบแทนด้วย ทำให้ตอบโจทย์หลายๆ คนที่อยากจะทำงาน แล้วก็เรียนไปด้วยพร้อมๆ กัน มีรายได้ระหว่างเรียน ไม่ต้องขอเงินจากพ่อแม่ให้มาก สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้

สำหรับคณะที่เปิดสอนในบทความนี้เราจะแยกออก 3 ประเภทดังนี้

  • ระดับปริญญาตรี ได้แก่คณะ บริหารธุรกิจ (BA) – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

นิเทศศาสตร์ (CA)  – วิชาเอกการสื่อสารแบรนด์

– วิชาเอกการสื่อสารองค์กร

– วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ET) – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

– สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์

ศิลปะศาสตร์ (LA) – สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese)

– สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (Business Japanese)

– สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (Communicative English for Business)

วิทยาการจัดการ (MS) – สาขาวิชาการจัดการอาคารและอสังหาริมทรัพย์

–  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

– สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

นวัตกรรมการจัดการเกษตร (IAM) – สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร

ศึกษาศาสตร์ (EDU)  – สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

อุตสาหกรรมเกษตร (AGI) – สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม

การจัดการธุรกิจอาหาร (FBM) – สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร

การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง (LTM) – สาขาการจัดการโลจิสติกส์

  • ระดับปริญญาโท ได้แก่คณะ วิทยาลัยนานาชาติ, ปริญญาโทหลักสูตรภาษาไทย, การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง
  • ระดับปริญญาเอก ได้แก่คณะ วิทยาลัยนานาชาติ , การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง

ในส่วนของการจบการศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สำนักพัฒนานักศึกษาของสถาบันจะทำหน้าที่ประสานให้บัณฑิตที่จบมา มีโอกาสในการทำงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศ ทั้งในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือจะเป็นบริษัทพันธมิตรต่างๆ โดยการคัดเลือกเข้าทำงานนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า นักศึกษาจบมาจากคณะอะไร สาขาไหน มีผลการเรียนอย่างไรบ้าง หรือว่าผลการฝึกงานเป็นอย่างไร รวมไปถึงนักศึกษาก็สามารถที่จะตัดสินใจตามความต้องการของตัวเองก็ได้ ซึ่งถ้าถามว่าจบมาแล้วจะได้ทำงานอะไร ก็ขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาเลือกเรียนสาขาอะไร แล้วมีความต้องการที่จะทำอาชีพใด แต่ข้อดีของการจบจากที่นี่คือโอกาสที่จะได้รับเข้าทำงานในบริษัทต่างๆสูง เนื่องมาจาก CP ALL มีเครืออยู่เยอะ แถมยังมีบริษัทพันธมิตรเยอะมากซึ่งเพียงพอต่อบัณฑิตที่จบอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังมีการเปิดโรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์อีกด้วย คือโรงเรียนระดับมัธยมซึ่งเปิดไปเป็นรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา