แพทย์

เป็นอาชีพดีอันดับหนึ่งในโลก คนที่จะเป็นหมอได้จะต้องมีความขยันและตั้งใจเรียนอย่างที่สุด เพราะชีวิตคนทุกคนฝากไว้ที่แพทย์